مرورگر شما از جاوااسکریپت پشتیبانی نمیکند و یا جاوااسکریپ غیر فعال است آن را فعال کنید!

باسمه تعالی

موافقتنامه و شرایط استفاده از «پلاس آیدیا»

«پلاس آیدیا» بهمنظور توسعه، تکمیل و ارتقای ایدهها، در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است و هرگونه فعالیت و استفاده از مطالب و ایدههای منتشر شده در آن صرفاً با رعایت مفاد موافقتنامۀ حاضر جایز است. بدیهی است که استفاده از پلاس آیدیا به معنای قبول مفاد موافقتنامۀ استفاده از آن تلقی میگردد.

تعاریف و اصطلاحات

واژگان و اصطلاحات زیر در این متن بر معانی ذیل حمل میشود:

پلاس آیدیا:

وبسایت پلاس آیدیا که پلتفرم طرح ایدهها و نظرات کاربران در خصوص آنهاست.

ایده:

هر مطلبی که از سوی کاربران به عنوان پاسخ یک مسئله یا راه حل یک مشکل ارائه شود.

کاربر:

هر شخصی که به بازدید از سایت پلاس آیدیا میپردازد.

دارنده حساب کاربری:

هر شخصی که با ثبتنام در سایت پلاس آیدیا، به عنوان یکی از اعضای پلاس آیدیا به ارایه ایدهها و نظرات خود میپردازد.

حقوق و تکالیف

·         هیچکس حق ندارد ایدههای اشخاص ثالث یا دیگر کاربران را در «پلاس آیدیا» بدون اجازۀ صاحب ایده منتشر نماید. همچنین کاربران باید از درج ایدههایی که قبلاً در داخل یا خارج از پلاس آیدیا منتشر یا افشا شده، خودداری ورزند. بدیهی است «پلاس آیدیا» حق خود را در حذف چنین ایدههایی محفوظ میدارد.

·         کاربران نسبت به مطالبی که منتشر میکنند، شخصاً مسؤول بوده و باید پاسخگوی هر گونه نقض حقوق اشخاص حقوقی و حقیقی و عدم رعایت قوانین و مقررات باشند. کاربران مجاز به اظهارنظر، تکمیل یا رد ایدههای ثبت شده در «پلاس آیدیا» با ارايه دلیل هستند.

·         دارنده حساب کاربری مسؤول حفاظت از کلیۀ اطلاعات حساب کاربری خود، از جمله کلمه عبور بوده و در برابر هرگونه سوءاستفاده از طریق حساب کاربری خود مسؤولیت دارد، مگر این که ثابت کند که به دلایلی غیرقابل اجتناب از حفظ امنیت حساب کاربری خود ناتوان مانده است.

·         هرنوع دسترسی غیر مجاز اعم از ورود به پلاس آیدیا با هویت جعلی یا به هر طریق دیگری غیر از ثبت نام واقعی، به مطالبی که صرفاً اعضای «پلاس آیدیا» حق دسترسی به آن را دارند، از مصادیق ماده 1 قانون جرایم رایانهای در خصوص دسترسی غیرمجاز بوده و قابل پیگرد قانونی میباشد.

·         هیچکس حق ثبتنام و فعالیت در سایت پلاس آیدیا با بیش از یک نام کاربری را ندارد.

·         زبان مطالب و ایدههای ارسالی از سوی کاربران باید زبان فارسی باشد.

·         پلاس آیدیا حق خود را در انتشار یا جلوگیری از انتشار ایدههای ارسالی محفوظ میدارد.

·         مسؤولیت کلیه مطالب ارایه شده با شخص ارایهدهنده است و اشخاص با ورود به این رقابت، اصول قانونی، شرعی و اخلاقی و همچنین رعایت حقوق مادی و معنوی دیگران را حاکم و ناظر بر فعالیت خود خواهند نمود.

·         پلاس آیدیا در خصوص اعتبار علمی، کارایی، قابلیت بهرهبرداری، ایمنی و سایر ویژگیهای ایدهها و اطلاعات درج شده در پلاس آیدیا هیچ مسؤولیتی نداشته و صرف انتشار ایدهها در پلاس آیدیا به معنای تأیید یا توصیۀ آنها نیست.

·         پلاس آیدیا در قبال اشکالات فنی و نرمافزاری که منجر به آسیب رسانی به دادههای کاربران گردد، مسؤولیتی ندارد، مگر در صورتی که تخریب به سبب عدم رعایت استانداردها در سامانۀ پلاس آیدیا باشد.

·         هیچ شخص ثالث فاقد مجوز از پلاس آیدیا حق استفاده از ایدههای مطرحشده در سایت را ندارد، مگر با اذن کتبی صاحب ایده.

·         پلاس آیدیا در راستای حمایت از ایدهها، تسهیل و تسریع فرایند تجاری سازی ایدههای برتر و رقابتی کردن فضای سایت، با دانشگاهها و مراکز معتبر توسعه و تجاری سازی ایده و دانش فنی همکاریهای مقتضی را به عمل خواهد آورد. فهرست این دانشگاهها و مراکز در سایت منتشر خواهد شد.

·         پلاس آیدیا حق خود را در معرفی ایدهپردازان برتر به عموم محفوظ میدارد.

·         چنانچه هریک از مندرجات این توافقنامه از سوی کاربران نقض شود و یا در هر مرحلهای مشخص شود اطلاعات ثبتنامی ارایه شده از سوی کاربر نادرست بوده است، پلاس آیدیا حق تعلیق و حذف حساب کاربری یا هر گونه اقدام قانونی دیگر را خواهد داشت.